Gordikon

Ctrl+D přidat stránku mezi oblíbené
Licence: Freeware
OS: Windows 98 / ME / 2000 / XP
3.93.93.93.93.9hodnocení (3.9) hodnoceno (8 x)

Program umožňuje uživateli, aby si vyzkoušel řízení vlakového nádraží.

Tento starší simulační program umožňuje uživateli, aby si vyzkoušel řízení velkého uzlu. Aktuální verze 2.13. Požadavky : PC s procesorem 80286 nebo vyšším, barevný monitor VGA, 610 kB prostoru na pevném disku.

Další programy autora pana Jana Konrada:
  • Multikon Dálkové ovládání dvoukolejné trati s odbočnou jednokolejnou tratí, námět je fiktivní.
  • Multi-2 Dálkové ovládání tratě Plzeň - Cheb, která je i ve skutečnosti řízena dálkově, a to z dispečerského pracoviště v Plzni.
  • Multi-3 Dálkové ovládání frekventované předměstské tratě Praha - Kolín, přesněji stanic Praha-Běchovice až Velim včetně.

Help k programu Gordikon:

G O R D I K O N
—————————————————————————

V rovinaté krajině severovýchodně od Ostravy leží jedno z největších
nádraží Českých drah,stanice Bohumín. Je dlouhé více než osm kilometrů.
Začalo vznikat ve čtyřicátých letech minulého století jako nádraží Se-
verní dráhy císaře Ferdinanda Vídeň - Krakov se spojovací tratí do
Annabergu (dnes Chalupki) na pruské dráze císaře Viléma, bylo roz-
šířeno po roce 1870 připojením Košicko-bohumínské dráhy a ve čtyři-
cátých letech našeho století rekonstruováno s ohledem na vzrůstající
válečné dopravní nároky.
V roce 1963 zde byl zahájen pravidelný elektrický provoz.

Bohumínské kolejiště se stalo rámcovou předlohou k programu GORDIKON.
Znalci tamějších poměrů snad autorovi prominou drobné úpravy, kterými
bylo uspořádání stanice pozměněno, vesměs s cílem učinit provoz ply-
nulejší a zajímavější.

Úvodní popis

Program je konstruován jako simulátor řízení vlakové dopravy. Vaším
pracovním nástrojem se stane moderní elektronické stavědlo s evidencí
čísel vlaků. Ovládácím prvkem je třítlačítková myš. Použít lze i dvou-
tlačítkovou myš, přičemž obsluha neexistujícího středního tlačítka je
nahrazena kombinací klávesy a levého tlačítka myši.

Schema kolejiště je zobrazeno v barvách, které mají následující vý-
znam :
šedá .................. volná kolej
červená ............... obsazená kolej
zelená ................ kolej v zabezpečené vlakové cestě
bílá .................. kolej v zabezpečené posunové cestě
žlutá ................. technická porucha

V úvodním menu si můžete zvolit načtení některé minulé provozní situ-
ace ze záznamu (pokud byl nějaký záznam v minulosti uložen) nebo start
nové simulace.

Stejně jako ve skutečnosti je Vaší úlohou organizovat plynulý a
bezpečný provoz ve stanici a přilehlých traťových úsecích. Je samo-
zřejmé, že elektronické stavědlo vylučuje možnost nehody. Nepřijme
tedy žádné Vaše příkazy, které by mohly způsobit provozní kolize.
Informační systém elektronického stavědla Vám napovídá v rozhodo-
vání "co dělat s vlaky". Při vstupu vlaku do řízené oblasti se do-
víte jeho druh, číslo, určený směr, délku v metrech, popřípadě ještě
logicky navazující údaje (číslo pravidelné koleje, zpráva o přepřahu).
U vlaků, které se přibližují traťovými frontami, je za číslem vlaku
odlišnou barvou zapsán minutovým údajem čas odjezdu ze sousední sta-
nice.

Označení druhu vlaku vychází z platných předpisů Českých drah, při-
čemž význam zkratek je následující :

EC ... vlak sítě Eurocity
IC ... vlak sítě Intercity
Ex ... expres
R ... rychlík
Sp ... spěšný vlak
Os ... osobní vlak
Sv ... soupravový vlak

Výše uvedené vlaky tvoří skupinu vlaků osobní dopravy. Je-li vlak
osobní dopravy tvořen ucelenou elektrickou nebo motorovou jednotkou,
je zkratka doplněna ještě písmenem "M" (např. MSp, MOs).
Pro vlaky nákladní dopravy se používají tyto zkratky :

NEx ... nákladní expres (pro přednostní zásilky v mezinárodní dopravě
Rn ... rychlý nákladní vlak (pro spěšninové vozy)
Sn ... spěšný nákladní vlak (pro přednostní zásilky ve vnitrostátní
dopravě)
Vn ... vyrovnávkový nákladní vlak (pro ucelené soupravy prázdných
vozů přemisťovaných do místa nakládky, např. uhláků, ciste-
ren, výsypných vozů)
Pn ... průběžný nákladní vlak (pro dopravu obyčejných zásilek mezi
dvěma seřaďovacími stanicemi; mezilehlé stanice takový vlak
obvykle projíždí)
Mn ... manipulační nákladní vlak (pro svoz a rozvoz zásilek do/ze
seřaďovacích stanic; posunuje podle potřeby v nácestných
stanicích)
Pv ... přestavovací nákladní vlak (pro dopravu všech typů zásilek
mezi dvěma stanicemi v jedné aglomeraci)
Lv ... lokomotivní vlak (pro přesun lokomotivy mezi lokomotivním
depem a místem použití a pod.)

Na požádání Vám informační systém údaje o vlaku zopakuje. K tomu
je třeba umístit kurzor myši na číslo vlaku a stisknout klávesu .
Do informačního okna vpravo nahoře se vypíší údaje o vlaku.
Součástí údajů o vlaku je i zkratka, která udává směr, kterým má
vlak jet. Význam zkratek je následující :

BI .................. Bohumín osobní nádraží
BIV .................. Bohumín Vrbice
BKP .................. Bohumín kontejnerové překladiště
BON .................. Bohumín odstavné nádraží
BVJ .................. Bohumín vjezdové nádraží
DĚT .................. Dětmarovice
CHI .................. Chalupki
OÁ .................. Orlová
OH .................. Ostrava hl.n.

K dispozici jsou i údaje o obsazení koleje. Jsou dostupné po umís-
tění kurzoru myši zhruba doprostřed staniční koleje a stisku klávesy
. Do šedého informačního okna se vypíše zpráva o obsazení přísluš-
né koleje. Vlak je zapsán svým číslem. Lokomotiva je vyznačena hvěz-
dičkou a číslem vlaku, od kterého odstoupila nebo na který nastupuje,
popřípadě zkratkou "DISP." nebo skupinou otazníků (viz dále). Je-li
kolej volná, dozvíte se její délku. Šedé informační okno se po minutě
samočinně uzavře.

V dolní části obrazovky program vypisuje chybová hlášení do červe-
ného okna. Toto okno lze uzavřít přesunutím kurzoru myši do červeného
obdélníku a stiskem levého tlačítka myši. V pravé spodní části obrazu mů-
žete myší zapnout doprovodný zvuk, diagnostiku návěstních světel nebo
jednoduchý diagram plánovaného obsazení kolejí v osobním nádraží pro ná-
sledujích 30 - 40 minut. Klávesami "minus" a "plus" v numerickém bloku
klávesnice je možno i za chodu programu snížit, popř. zvýšit frekvenci
nákladních vlaků. Klávesami "P" a "S" lze vypínat a zapínat simulační
parametry "Technické poruchy" a "Vliv sousedních obvodů". Klávesami pro
pohyb kurzoru nahoru a dolů můžete zvýšit nebo snížit rychlost běhu simu-
lace; nastavená rychlost neovlivňuje skore.

Pokud nastane zcela mimořádně situace, ve které není žádoucí, aby další
osoba viděla, co máte na obrazovce, stiskněte . Program se zastaví a
obrazovka zároveň předstírá, že žádný program není spuštěn. Poté, co pomine
ohrožení, se novým stisknutím klávesy můžete vrátit do simulace.

Pokud jste stiskem smazal obrazovku, tím uspal simulátor a poté jste
okolnostmi nucen spustit jiný program, jednoduše stiskněte . Simulace
bude ukončena a Váš počítač přejde do původního stavu, ve kterém byl před
jejím spuštěním.

Stručný popis uspořádání kolejiště

Do stanice jsou zaústěny tři dvoukolejné tratě : od Ostravy hl.n.,
od Chalupek a od Dětmarovic. Z Orlové vede do Bohumína jednokolejná
trať. S řízenou oblastí spolupracují tyto sousední obvody :
Bohumín-Vrbice ............. v obrazu kolejiště vlevo nahoře
seřaďovací nádraží ......... ve střední části dole
odstavné nádraží ........... vpravo nahoře
vjezdové nádraží ........... vpravo
kontejnerové překladiště ... vpravo dole
Zobrazená oblast zahrnuje obvod osobního nádraží (koleje č.8-15),
levé přednádraží (koleje č.401-423), pravé přednádraží (koleje
č.502-510) a spojovací koleje č.907 a 904.
Na trati od Chalupek je dálkově ovládaná odbočka Pudlov, odkud vede
jednokolejná trať umožňující jízdu z Chalupek do Ostravy hl.n. nebo
do obvodu Bohumín-Vrbice.
Obě přednádraží jsou určena k práci s nákladními vlaky. Přesto je
užitečné v těchto přednádražích zachovat volné hlavní koleje. To se
týká kolejí č.409, 401 a 502.
Uprostřed zhlaví, které spojuje obě přednádraží a osobní nádraží,
je situována budova řídícího stavědla.


Jak pracuje uzlová stanice

Provoz ve velké stanici je složitý proces. Chybným rozhodnutím mů-
žete způsobit jízdu vlaku nesprávným směrem, zpoždění vlaku, případně
nežádoucí přetížení některé kolejové skupiny, které nepříznivě ovliv-
ní další vývoj provozní situace.

V simulaci se můžete setkat s následujícími provozními situacemi :

1) Tranzitní vlak osobní dopravy
Vstupuje na některou trať vedoucí ke stanici. Vede-li jeho trasa
přes osobní nádraží, je třeba, aby dojel na kolej u nástupiště
(vyznačeno hnědým obdélníkem) nebo na kolej u výpravní budovy
(hnědý šrafovaný objekt nad 8.kolejí). Ve stanoveném čase je
třeba dovolit jeho odjezd určeným směrem. Aktuální stav vlaku
je indikován u čísla vlaku. Pokud vlak není pohotov k jízdě, je
to vyznačeno barevným kroužkem.

Význam barev ve vztahu k blížícímu se času odjezdu (popřípadě
k pohotovosti vlaku k jízdě) je následující :
- červený kroužek :
Vlak není pohotov k jízdě. Do doby jeho připravenosti
zbývají více než dvě minuty.
- šedý kroužek :
Vlak není pohotov k jízdě. Do doby jeho připravenosti
zbývá jedna až dvě minuty.
- žlutý kroužek :
Vlak není pohotov k jízdě. Do doby jeho připravenosti
zbývá necelá minuta.

Stane-li se vlak pohotovým k jízdě, barevný kroužek zmizí.


2) Končící vlak osobní dopravy
Vstupuje na některou trať vedoucí ke stanici. Jízda k nástupišti
nebo k výpravní budově je nezbytná. Pro výběr koleje je třeba
vzít v úvahu další určení vlakové soupravy. To je uvedeno
za lomítkem v informačním okně. Nastat mohou dvě možnosti :
a) souprava bude pokračovat do odstavného nádraží
Po příjezdu se změní číslo končícího vlaku na číslo
pokračujícího soupravového vlaku.
Po době potřebné k výstupu cestujících a vykládce zavazadel
Vám informační systém ohlásí pohotovost soupravového vlaku k
odjezdu stejně jako v předchozím případě.
b) souprava je určena pro obrat na výchozí vlak
Nebude-li se lišit směr jízdy končícího a výchozího vlaku,
popřípadě jde-li o motorový osobní vlak (zkratka MOs), není
třeba žádných opatření. Po příjezdu se změní číslo končícího
vlaku na číslo výchozího vlaku. Blížící se čas odjezdu se vy-
značuje obvyklým způsobem.
Má-li však výchozí vlak odjet opačným směrem, než přijel vlak
končící, přičemž se nejedná o motorový osobní vlak, musíte
zařídit objíždění lokomotivy z jednoho konce vlaku na druhý.
Pro tyto účely slouží posunovací cesty.


3) Výchozí vlak osobní dopravy
Vzniká buď obratem soupravy od končícího vlaku, nebo vstupem sou-
pravového vlaku z odstavného nádraží.


a) při obratu soupravy od končícího vlaku, kdy se nejedná o mo-
torový osobní vlak, je nezbytné, aby bylo dokončeno objíždění
soupravy příslušnou lokomotivou. To je podmínkou pro ohlášení
pohotovosti vlaku k odjezdu.
b) soupravový vlak z odstavného nádraží je již sestaven tak, aby
s ním v osobním nádraží nemuselo být manipulováno. Jedná-li se
o vlak, který má z osobního nádraží pokračovat rovněž jako sou-
pravový vlak, není nutný jeho příjezd k nástupišti.4) Ostatní tranzitní vlaky
Vstupují na některou trať vedoucí ke stanici. Jejich cílem je ur-
čená sousední stanice nebo stanovený sousední obvod bohumínské
stanice. Pokud je nezbytné, aby vlak změnil směr jízdy (vykonal
tzv. úvrať), musíte opět zařídit objíždění lokomotivy. Tohoto ob-
jíždění není pochopitelně třeba u samostatně jedoucích lokomotiv.
Vlak lze objíždět pouze na takové koleji, na kterou se celá jeho
souprava vešla.


Místo,na kterém má být uskutečněno objíždění vlakové soupravy,
určete klávesou . Samozřejmé je, že tento příkaz je třeba
vydat s rozvahou. Podle stanovené technologie není dovoleno ob-
jíždění vlaku na spojovacích kolejích vedoucích do sousedících
obvodů a na traťových kolejích vedoucích k odbočce Pudlov.


5) Ostatní končící vlaky
Jedná se vesměs o vlaky lokomotivní. Lokomotivu použijte pro
zapřažení některého z výchozích nákladních vlaků. K tomu je nut-
né po příjezdu lokomotivního vlaku do stanice změnit klávesou
takový vlak v posunující díl. Na obrazovce se to projeví smazáním
čísla lokomotivního vlaku. V podrobném výpisu obsahu staniční ko-
leje je taková lokomotiva zapsána symbolem "?????", což vyjadřuje
její použitelnost pro kterýkoli nákladní vlak.


6) Ostatní výchozí vlaky
S těmito vlaky je nejvíc práce. Vstupují ze seřaďovacího nádraží
a Vy je musíte vhodně umístit do některého přednádraží. Tam původ-
ní lokomotiva po stisku klávesy odstoupí. Protože se jedná o
místní dispečerskou lokomotivu, do obvodu seřaďovacího nádraží ji
vraťte stavěním posunovacích cest. To, že je vlak nutno přepřáhnout,
je vyznačeno v údajích o vlaku v informačním okně.
S návratem dispečerských lokomotiv neotálejte, k dispozici jsou
jenom dvě. Plynulé přebírání vlaků ze seřaďovacího nádraží je pod-
mínkou rychlé práce vjezdového nádraží, kterou nezbytně potřebujete.
Zpomalení těchto procesů Vám může stanici zahltit vlaky, které budou
čekat na jízdu do vjezdového nádraží.
Pro odjezd výchozího vlaku je nutné ještě přistavit novou lokomoti-
vu. Ta se objeví jako končící lokomotivní vlak, jak bylo popsáno
výše, popřípadě jako posun z některého sousedního obvodu.
Po přistavení nové lokomotivy následuje zkouška brzdy. Její trvání
je závislé na délce vlaku.
Pohotovost vlaku k odjezdu se vyznačí obdobně jako u osobních vlaků.

Popsaná operace s výměnou lokomotivy není zapotřebí u vlaků, které
jedou ze seřaďovacího nádraží do Chalupek nebo do Vrbice. S těmi je
možno zacházet jako s tranzitními vlaky.Volba jízdních cest, rušení volby

Elektronické stavědlo umožňuje zabezpečení dvou typů cest, a to vla-
kových a posunových. Jejich účel je zřejmý již z názvu. Pro oba typy
cest platí, že je vždy nutné určit začátek a konec cesty. Tam, kde u-
spořádání kolejiště dává více možností, jak postavit cestu ze zvolené-
ho výchozího do koncového bodu, je postup poněkud odlišný. Prostou vol-
bou začátečního a koncového bodu lze postavit tzv.základní cestu. Pro
tuto základní cestu platí, že vede pokud možno přímým směrem. U cest na
odbočné koleje pak tato cesta směřuje co nejdříve do úrovně cílové ko-
leje a dále pak pokračuje přímo. Pro postavení cesty vedoucí jinými smě-
ry je třeba mezi volbu začátku a konce cesty vložit ještě volbu tzv.
variantního bodu, který přesněji určí, kudy má cesta vést. Krátké pro-
cvičení objasní více, než zdlouhavý popis.


a) Volba vlakové cesty
1. Počáteční bod se určuje přesunutím kurzoru myši na symbol hlavního
návěstidla (trojúhelník) a stisknutím levého tlačítka. V trojúhel-
níku se objeví krátká zelená čárka.
V tuto chvíli lze volbu odvolat stisknutím pravého tlačítka myši.
Zelená čárka zmizí.
2. Koncový bod se určuje přesunutím kurzoru myši do osy vodorovného
úseku cílové koleje a stisknutím levého tlačítka myši.
Připadá-li v úvahu použití jednoho nebo více variantních bodů, vloží
se volba těchto míst mezi určení počátku a konce cesty. Volí se opět
levým tlačítkem.

b) Volba posunové cesty
Postup je obdobný jako u vlakové cesty, volba počátečního bodu se však
uskuteční stisknutím středního tlačítka myši. U dvoutlačítkové myši
platí výše uvedená alternativa (kombinace + levé tlačítko).
Protože posunová cesta může začínat buď u hlavního nebo u seřaďovací-
ho návěstidla, počáteční bod může být na jednom z těchto míst. Seřa-
ďovací návěstidlo je vyznačeno drobným podtrženým kroužkem. Volba za-
čátku posunové cesty se indikuje prosvětlením bílé čárky u příslušné-
ho návěstidla.

Po dokončení volby elektronické stavědlo přezkouší, zda je možno poža-
dovanou cestu postavit. Podmínky jsou obvyklé : nesmí být postavena žád-
ná kolizní cesta a celá jízdní cesta (s výjimkou cílové koleje u posuno-
vací cesty) musí být volná. Jsou-li podmínky splněny, následuje samočinné
přestavování výhybek do potřebných poloh. Výhybka se po dobu přestavování
vyznačuje fialovou barvou. V přestavování výhybek může občas dojít k poru-
še, která se projevuje tím, že výhybka delší dobu nedochází do koncové po-
lohy. V tom případě se pokuste o zásah individuálním stavěním výhybky pomocí
jejího obslužného menu (viz dále). Frekvence těchto poruch je poněkud vyšší
v zimních měsících.

Po dobu přestavování výhybek můžete požadavek na stavění jízdní cesty
ještě odvolat obsluhou pole "Rušení volby". Zrušeny budou všechny požadavky
na právě rozestavěné jízdní cesty.
Po dokončení přestavování výhybek se zabezpečená cesta ve schematu ko-
lejiště barevně zvýrazní : vlaková cesta zeleně, posunovací cesta bíle.
Odpovídající barvou se vyznačí návěstidlo na jejím začátku. U vlakových
cest následuje ještě vypsání čísla vlaku, pro který byla cesta postavena.


Rušení jízdních cest, obslužné menu prvků v kolejišti

Postavené cesty je možno zrušit přesunutím kurzoru myši na symbol ná-
věstidla, které dovoluje jízdu, a stisknutím pravého tlačítka myši. Tažením
myši a obsluhou levého tlačítka můžete zvolit následující možnostmi :
- STŮJ : Zhasne znak dovolující jízdu.
- RC : Rušení cesty - zhasne znak dovolující jízdu a po uplynutí stano-
vené doby se zruší i závěr cesty.
Tato doba činí :
u vlakové i posunové cesty vedoucí z volné koleje ........ 5 sec,
u posunové cesty vedoucí z obsazené koleje ............... 1 min,
u vlakové cesty vedoucí z obsazené koleje ............... 3 min.
Tříminutová doba se vztahuje i na rušení cesty ze staniční koleje,
která je sice dosud volná, ale už na ni vjíždí vlak. Netýká se to však
traťových kolejí 2T,1T a VT vedoucích k odbočce Pudlov.
- DN : Dovolující návěst - obnoví na návěstidle dovolující znak.
Obslužné menu návěstidel se po volbě samočinně uzavře. Uzavření menu bez
výběru nabízených funkcí je možné také pravým tlačítkem myši.

Program dovoluje i obsluhu jednotlivých výhybek, popř. jejich logických
dvojic. Stisknutím pravého tlačítka myši na střední části výhybky v ostrém
úhlu mezi jejími větvemi lze rozvinout menu s těmito možostmi:
- POL+ : Přestavení do základní polohy, nejčastěji do přímého směru.
- POL- : Přestavení do opačné polohy.
Obslužné menu výhybek se dynamicky mění podle jejich aktuálního stavu.
Menu uzavřete pravým tlačítkem myši.


Význam zvukových signálů

Je-li zapnut doprovodný zvuk, hlásí se krátkým cvaknutím obsluha myši,
pípají hodiny při dosažení celé minuty a delším tónem bzučí upozornění
na nově vstupující vlak. Přerušovaným zvukem je doplněna žádost o souhlas
k odjezdu vlaku z Orlové. Ošklivým zavrčením hlásí elektronické stavědlo,
že nejsou splněny podmínky pro stavění cesty, kterou jste požadoval.
Stejným způsobem Vám bude ohlášen odjezd vlaku nesprávným směrem.


Organizace provozu na jednokolejné trati

Elektronické stavědlo nedovolí protisměrné jízdy vlaků na jednokolej-
né trati. Aktuální směr vlakové dopravy je vyznačen barevnými šipkami
v ose traťové koleje. Změna směru je možná v době, kdy je navíc k šipce
indikována bílým kroužkem volnost tratě. Kromě toho budete požádán o
souhlas k odjezdu každého vlaku ze sousední stanice. V určitých přípa-
dech bude tento souhlas vyžadován dříve, než vzdalující se vlaky zcela
uvolní trať. Udělení tohoto předběžného souhlasu Vám znemožní další sta-
vění odjezdových cest na jednokolejnou trať. Po uvolnění tratě pak bude
příslušný vlak ze sousední stanice vypraven.


Nouzové operace

Pokud zjistíte, že vlak dojel na místo, odkud nemůže pokračovat do své
cílové stanice (např. vlak z Ostravy hl.n. do kontejnerového překladiště
vjel na kolej č.7), můžete změnit směr jízdy takového vlaku kombinací klá-
ves Alt + . Nyní můžete postavit vlakovou cestu, která umožní jízdu
sunutého vlaku sníženou rychlostí (30 km/h) na kolej, ze které je možná
jízda do cílové stanice. Zde opět změňte směr jízdy vlaku a dovolte jeho
jízdu správným směrem.
Pokud vlak dojel na kolej, na kterou se nevejde, můžete vlak softwarově
zkrátit stiskem klávesy .

Nouzové operace vzhledem ke svému charakteru pochopitelně způsobí pokles
dosaženého skore.
—————————————————


Bodové hodnocení a ukončení programu

V levé horní části obrazu se průběžně vypisuje bodové hodnocení Vašeho
výkonu služby. Zelené číslo znamená aktuální počet získaných bodů, bílé
číslo pak průměrný bodový zisk na jednu minutu chodu simulace. Tato prů-
měrná hodnota je dobrým indikátorem Vašich dopravních schopností. Celková
doba chodu simulace je vypsána modrým číslem. Pod modrým číslem je
zelenou barvou znázorněna nastavená frekvence nákladních vlaků, hnědou
rychlost simulace a šedými symboly aktuální nastavení parametrů programu.Bodový zisk je příznivě ovlivňován zvolenou obtížností simulace, počtem
dokončených jízd vlaků ve správném směru a včasností jízdy vlaků osobní
dopravy. Negativními faktory jsou jízdy vlaků nesprávným směrem, zpoždění
vlaků osobní dopravy, "postávání" nákladních vlaků, jízdy vlaků osobní do-
pravy na jiné než plánované koleje,využívání nouzových operacím, u osob-
ních vlaků také pozdní stavění jízdních cest a odjezdy ze stanice na trať
na návěst s horním žlutým světlem.

Máte-li pocit, že už jste si zajezdil dostatečně, přesuňte kurzor myši
na nápis "KONEC" a stiskněte levé tlačítko myši. Objeví se nabídka uložení
aktuální situace. Uložit je možno celkem deset záznamů, a to do souborů
"zaznam_a", "zaznam_b", atd. Pokud již existuje všech deset záznamových
souborů, při dalším ukládání je nejstarší soubor přepsán nejnovějším.
Poté se program vrátí do úvodního menu, kde je možno vybrat start ze zá-
znamu, popř. změnit parametry startované simulace nebo už opravdu skončit.

Závěr

Pro přesnější představu o obtížnosti řízení tak rozlehlé stanice, jako
je Bohumín, vezměte v úvahu, že ve skutečnosti je zde zabezpečovací za-
řízení z r.1942 a navíc v úseku Bohumín-Ostrava hl.n.(-Břeclav) je levo-
stranný provoz.

U vědomí klasického pravidla "v každém programu je alespoň jedna chyba
a při jejím odstranění vznikne nejméně jedna nová" autor uvítá zprávy o
nekorektním chování programu, přičemž nejcennější jsou podrobné informace
o okolnostech programové kolize.
Autor tímto zároveň děkuje pozorným uživatelům starších verzí simulační-
ho programu, kteří přispěli svými hodnotnými náměty.

Jan Konrad

Stahuj z tohoto serveru:

GV2-13.ZIP


REKLAMA


Stáhnout zdarma Gordikon
download site:

http://softikon.wz.cz

Vox populi - hlasování:2020-02-16 2020-02-14 Dnes: 1 Celkem prohlednuto: 92TOPlist

top

Nejrychlejší načtení těchto stránek je v prohlížeči Google Chrome Google Chrome


Mapa webu  Poslat odkaz přátelům  Kontakt  Pravidla a podminky  
Copyright (c)2007-2020 , internet.okhelp.cz all right reserved